Saiwai Shimoina Wadaiko Festival

2018 Super Show Performing Artists


Dadadadan Tenko (Osaka City)


Wadaiko TOKARA  Iida City, Nagano